A bankszámla számunk:

11713005-20398631-00000000

 

Látogatók száma


Támogatóink

tamogatok_html_4fba9e8a12.png_
Beszámolók
Beszámoló a 2018-ban végzett munkáról
E beszámoló egyesületünk vezetősége egy éves munkájának legfontosabb eseményeit öleli fel.  Ismét eltelt egy esztendő, és most végiggondoljuk az elmúlt év legfontosabb történéseit, egyesületünkben végzett munkánkat. Emlékeztek, tavaly is itt tartottuk éves összejövetelünket. Ebben az évben is csak ismételt nekifutásra sikerült termet foglalnunk, illetve megfelelő időpontot találnunk.

 Egyesületünk elnöksége változatlanul azon fáradozik, - immár 14 éve - hogy az IPA céljainak, elvárásainak megfeleljünk; ápoljuk és segítsük elő a nemzetközi együttműködést; az újonnan belépők mélyítsék el baráti kapcsolataikat és gyarapítsák kulturális ismereteiket.
Elnökségünk - melynek létszáma - mint ismeretes - az új Ptk. szabályai alapján - ugyancsak lecsökkent, feladatköre viszont jelentősen megnőtt, mégis változatlanul kiemelt figyelmet fordított arra a négy külföldi IPA Szervezettre, melyekkel évek óta Együttműködési Megállapodásunk van; valamint a tagság létszámának emelésére és a megtervezett programok színesebbé tételére.
Nemzetközi kapcsolatok-ról:
Mint ismeretes -  elnökségünk  - 2006. február óta - fordít kiemelt figyelmet és alakított ki szoros, baráti   kapcsolatot   néhány  európai  ország  fővárosának  IPA szervezetével. Így: az IPA Landesgruppe Bécsi Szervezetével; a Zágrábi IPA Szervezetével, az IPA Szlovén Szekció Ljubljanai Szervezetével és a Koppenhágai IPA szervezettel. Mint tudjátok, az említett szervezetekkel Együttműködési Megállapodásokat kötöttünk. A megállapodásokban foglaltak szerint évente közös elnökségi üléseket, megbeszéléseket tartunk. Az elmúlt évben a találkozók gördülékenyen lezajlottak. Számtalan találkozón, baráti- hazai-és külföldi találkozón vettünk részt az elmúlt év folyamán, ahol rendszeresen megtárgyaltuk a megoldásra váró feladatainkat. A Ljubljanai IPA Klub fennállásának 25. évfordulóját ünnepelte 2018. május hónapban. (május 31 - június 3.) Mihael Burilov elnök úr meghívására egyesületünket három fő képviselte az ünnepségen. Számtalan ország képviselője is részt vett az évforduló programjain. A találkozó alkalmából megbeszéléseket is tartottunk a két egyesület jövőbeli további együttműködésével kapcsolatosan.
Az IPA Landesgruppe Bécs és az IPA MSZ BRFK Egyesülete évek óta barátsági szerződést- és intenzív kapcsolatot tart fenn. A két szervezet elnökségének képviselői találkoztak – munkatervüknek megfelelően - Bécsben, 2018. október 16-18.-án, ahol megbeszéltük a jövőbeni, közös feladatainkat.

Az IPA Klub Ljubljana elnöke, Mihail  Burilov úr - 2018. november 15-17.-ére - ismét Ljubljanába hívta egyesületünk képviselőit.  Cél: az IPA Zágráb, az IPA Klub Ljubljana és az IPA MSZ BRFK Egyesülete Együttműködési Megállapodásának felülvizsgálata, módosítása, illetve az IPA Landesgruppe Wien bevonása az együttműködésbe. Fő cél – változatlanul – a baráti kapcsolatok megvalósítása és további elmélyítése.
Az IPA Zágráb és az IPA Klub Ljubljana már 2012-ben külön – külön írt alá Együttműködési Megállapodást az IPA MSZ BRFK Egyesületével. A most aláírt dokumentumoknak egységes szerkezete lett. Ugyancsak külön kötött a BRFK Egyesülete megállapodást az IPA Landesgruppe Wien-nel. A fent említett két egyesület is szeretett volna megállapodni – ugyanígy - a bécsi  szervezettel.   A  bécsiek  viszont   csak    megfigyelőként  vettek  részt ezen  időpontban Ljubljanában. A tervezetet magukkal vitték Bécsbe, ahol azt az elnökségük tanulmányozza. A dokumentumok ünnepélyes aláírására a ljubljanai városházán került sor ünnepélyes keretek között, a főpolgármester- helyettes úr jelenlétében.
A Koppenhágai IPA Szervezet: hallgat. Számtalan levelet írtunk. Még – emlékeztek rá – a 10 éves jubileumunkra sem tudtam eljönni, mert előbb kaptak egy törökországi meghívást. De nem adjuk fel, - változatlanul - szeretnénk választ kapni hallgatásukra.

Horgászverseny           

2018. augusztus 25-én 06 órai kezdettel rendezte meg egyesületünk elnöksége hagyományos horgászversenyét a Joker-tavon. A versenyen – ez évben is – 13 csapat indult 3-3 fővel.

Eredmények:
1.    „Görbebot Team” 31,10 kg
2.     „Csali Team”   (IPA MSZ BRFK Egyesülete csapata) 24,30 kg
3.   „Soroksáriak”     15,90 kg.

A legnagyobb súlyú halat: Sárossy Róbert (9,5 kg), a legtöbb halat Petrovics Sándor  (9 db)   (BRFK)fogta.
Serlegeket és érmeket kaptak a nyertes csapatok. A horgászverseny után a versenyzők és megjelent IPA tagok közösen fogyasztották el a finom ebédet. Az elhangzott eseményekről fotókat készítettünk, melyekből többet honlapunkra is feltettük. Minden vendégünk számára e-mail-ben is továbbítottuk valamennyi fotót.

 

„Baráti Kör” összejövetel
2008-ban kezdődött  egyesületünk „Baráti Körének” szervezése.
 2018. december hónap végén: : 169 fő Baráti Kör” tagunk volt.
Csak emlékeztetőül:  2010. március 18-án került megrendezésre az első összejövetel egyesületünk elnöksége és a „Baráti Kör” tagok között itt a Syma-Csarnokban. Az összejövetelek 2016-ig rendszeresek és a jelenlévők egyre növekvő létszámát látva: egyre népszerűbbek lettek. Itt, az összejöveteleken az elnökségnek módjában állt tájékoztatni a jelenlévőket az elért eredményekről és a jövőbeni feladatokról. Sajnos, a megváltozott anyagi lehetőségek és a rendelkezésre álló helyiségek hiánya miatt ezt a szokást már 2017-től nem tudtuk folytatni. Termet csak nagyon magas áron tudtunk volna bérelni. Erre a költségvetésünk nem adott módot.
Egyesületünk honlapja elérhető: www.ipabrfk.hu címen.
A honlapot frissítjük, ahol beszámolunk az elnökség munkájáról, terveiről. Felkerülnek a honlapra még: a munka-és rendezvénytervek, tagsági adatok, pénzügyi beszámolók, felvételek nemzetközi megbeszélésekről, horgászversenyről. Költségvetésünk rendezett, kifizetetlen számlánk nem volt, a bevételi és kiadási célok teljesültek. Tekintve, hogy elnökségünk tagjai napi kapcsolatban vannak egymással telefonon és e-mail-ben is, ezért konkrét elnökségi ülésre két ízben jöttünk össze. Számtalan találkozón, baráti hazai-és külföldi találkozón vettünk részt az év folyamán együtt, ahol rendszeresen megtárgyaltuk a megoldásra váró feladatainkat. Naprakész kapcsolatot tartunk az IPA Magyar Szekcióval. Leveleiket e-mailen közvetlenül kapjuk. Minden írásbeli feladatnak - soron kívül - és határidő előtt eleget tettünk.
Az egyesület minden pénzügyi követelésnek megfelelt, kifizetetlen számla nem volt, az évet tartozás nélkül pozitív szaldóval zártuk, a számlán szereplő plusz pozitívum az időközbeni tagdíj befizetésekből adódott össze.
Az IPA Magyar Szekció 2018-ban sem támogatta szervezetünket, forrásaink mind saját erőből származtak. Bevételeink tervezett összege, mintegy 2.016.500.-Ft. értékben teljesültek, ez az összeg mind a tagdíj bevételből származott.
 A tervezetten felül bevételre tettünk szert: nevezési díjakból, melyek a külföldön rendezett foci bajnokságból és az itthoni horgász versenyből származtak, amit természetesen, azonnal a versenyeken való részvételre, annak költségeire lebonyolítására kellett fordítani, 500.000.-Ft. értékben.
Egyesületünk 2018. évben megközelítőleg 2.5 millió forintból gazdálkodott.
Felügyelő Bizottság megállapítása szerint az egyesület tevékenységét a Munkatervben rögzítettek szerint végezte. A tervezett feladatok kivétel nélkül megvalósultak. Az elnökség az előírtak szerint, ütemezetten tartott vezetőségi üléseket, amelyek jegyzőkönyvezésére kerültek. Szükség esetén –határozat- hozatalra - is sor került. A korábbi évekhez hasonlóan 2018. évre vonatkozóan is készült költségvetési terv, mely a felelős gazdálkodást segíti, illetve alapozza meg.
Ebben a tervben mind a bevételek, mind a kiadások feltüntetésre kerültek a lehető legrészletesebb megnevezésekkel, a pénztár forgalmának, illetve banki tranzakciók figyelembe vételével. A közgyűlés időpontjáig, a bizottság rendelkezésére bocsátott adatok alapján megállapítható, hogy 2018. évben a beérkező összeg a tervezetteket jóval meghaladta. A bevételek között a rendes tagok és a baráti kör tagjainak tagdíjbefizetése, támogatás, illetőleg nevezési díj bevétel egyaránt kimutatható.
A szervezet valamennyi követelésnek eleget tett.
A Felügyelő Bizottság megállapítása szerint az egyesület likviditása megfelelő, tartozása, adósság- és hitelállománya nincs. Felelős gazdálkodást folytat, melynek eredményeként a költségcsökkenés az előző évhez képest jelentős.
Az új kincstárnok megválasztását követően a pénzügyi gazdálkodás zökkenőmentes. A pénzügyi beszámoló időben és szakszerűen elkészült.
Az informatikai és kommunikációs háttér fenntartása folyamatosan kiadásokkal terheli a költségvetést. A Felügyelő Bizottság álláspontja szerint a szabályszerű működéshez ezen kiadások rendszeres tervezése, a költségek szükségszerű biztosítása a továbbiakban is elengedhetetlen és nélkülözhetetlen.
A 2018-as év során végzett valamennyi tevékenység, rendezvény, egyéb dolog az elkészített dokumentációs háttéranyagok alapján pontosan nyomon követhető, megfelelően rendszerezett. Az iratkezelés precíz. Etikai eljárás lefolytatására nem került sor. Az egyesület előző évben végzett tevékenysége, működése, programjai az Alapszabályban meghatározottak szerint, a tagság rendszeres bevonásával és érdekében valósult meg. Az elmúlt évben pénzügyi helyzete az előző éveknek megfelelően továbbra is stabil volt.
A Közgyűlés: elfogadta a 2019 évi Munkatervet, Alapszabály-t módosított, tisztújítást végzett, (: új elnökséget választott:) Lásd: honlapunk „Vezetőség elérhetőség” oldalán.

 
design: joomlamarket.de & polarsys.hu - készítette: PolarSys - Honlapkészítés